DPSSB Gramsevak ne nimnuk patra aapva mateno letter Bogus

DPSSB Gramsevak ne nimnuk patra aapva mateno letter Bogus


Social Media ma Viral thayelo patra Bogus hovanu satavar sutro dvara janavel chhe. 7/5/2017 na roj Panchayat vibhag ni vividh bhartio na nimnuk patro aapvana chhe tevo letter bogus chhe.

Read full News : Click Here