NAS Full Details In Jivan Sikshan Magazine 2017.

NAS Full Details In Jivan Sikshan Magazine 2017.
Gujarat Shalapatra’ Je Aaj Sudhi Gujarat Bharni School Matenu Shikshan Pathnu Margdarshan Karavnaru Ek Patra Hatu, Te Have Tena Namrupma Kranti Kari Navi Talim Ya Payani Kelavanina Mukhpatra Rupma Paltai Tena Yatharth Namne ‘Jivan Shikshan’ Na Namne Dharan Kare Chhe. Aa Lekh Jivanni Jem J Shikshan Ne Pan Mahatva Nu Lekhe Chhe.
Important Link
●Download Jivan Sixan:-Click Here